Neděle, 21 Dub 2019
Home Spolky, sdružení Sbor dobrovolných hasičů Z historie a současnosti SDH
Z historie a současnosti SDH PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Pátek, 12 Srpen 2011 19:18

Z HISTORIE A SOUČASNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

První český dobrovolný sbor hasičů v zemi vznikl v roce 1864 ve Velvarech. Náš sbor se svým 125 letým působením řadí ke sborům velmi starým.

 

Dobrovolný hasičský sbor v Nové Vsi u Lomnice na Jičínsku byl založen 8.června 1882. Ustavující schůzi předsedal Josef Ladislav Mašek, poslanec sněmu Království českého. Byl také zvolen prvním starostou a svoji funkci vykonával do roku 1885. Prvním velitelem se stal Josef Hadinec a jednatelem Josef Fučík. Zakládajících členů bylo 84.

Členové spolku se dělili na zakládající, skutečné, přispívající a činné. Stanovy schválilo c.k. místodržitelství v Praze pod číslem jednacím 25153.

Okresní zastupitelstvo uvolnilo 600 zlatých na zakoupení stříkačky, která byla objednána u firmy Smekal v Praze.

Již za rok v srpnu 1883 se jednalo o rozpuštění spolku, protože měl v obci velmi mnoho nepřízně a nepřišel k řádnému pochopení u občanů. Členové složili slib, že budou řádně cvičení navštěvovat vzdor všem pomluvám. Do konce roku 1885 všichni členové vlastnili sváteční stejnokroj.

U prvního požáru hasiči zasahovali roku 1888, jednalo se o dům čp. 211 v Nové Vsi. V roce 1889 vyjíždějí k ohni do Ústí. Sbor se zde velice osvědčil a dostalo se mu všeobecné pochvaly.

V roce 1890 se sbor stává členem Župy semilské a příjímá její cvičení a požadavky.

Oslava 10. výročí spolku byla spojena s župním hasičským sjezdem Župy semilské. A jak se tehdy slavilo? Dopoledne byla konána polní mše, které se účastnilo přes 300 členů a dále mnoho obecenstva domácího i ze sousedních obcí. Místní sbor provedl cvičení, které bylo velmi přesné, proto se mu dostalo všeobecné pochvaly a uznání.

Hasičské skladiště vzniklo roku 1908 také na hořením konci.

V roce 1912 se konaly oslavy 30 let trvání sboru. Za tuto dobu se činní členové účastnili 15 požárů v obci a 9 mimo obec. Celých 30 let psal spolkovou kroniku bratr Fr. Fajfr.

Válka vypukla v roce 1914, 22 členů bylo povoláno do vojska. Příštího roku bylo odvedeno dalších 9. Tři členové spolku během války padli.

Jediný záznam o úmrtí činného člena při zásahu jsme našli v zápise z roku 1915. Dne 2. května při hašení čp. 56 nalezl svou smrt v plamenech Prokop Beran, zanechal zde manželku a tři malé děti.

Hned po válce zakládají hasiči podpůrný fond pro nemocné a zestárlé činné členy, fond tvoří příspěvky ze spolkové pokladny, obecní pokladny a dary jednotlivců.

V roce 1922 byla zmotorizována stříkačka z roku 1907. Dnes je jí plných sto let. Díky opravě, kterou provedli obětaví členové v roce 1986, ji účastníci letošních oslav mohli vidět v chodu a v plné kráse.

Rok 1924 byl plný práce se stavbou pomníku padlým. Slavnostně byl odhalen 22. června. Pozemek věnoval pan Bedřich Stránský.

V letošním roce /2007/ členové sboru odpracovali mnoho brigádnických hodin na jeho opravě.

První ženy přistoupily do sboru v roce 1929 a bylo jich 45.

Padesáté výročí sboru bylo oslaveno župním sjezdem a poplachovým cvičením. Předem určené výbory se staraly o občerstvení, zajištění obědů pro přespolní, umístění koní a různé jiné věci. Oslav se účastnilo 570 hasičů z různých žup. Sbor čítal 173 členů, za 50 let zasahoval u 38 požárů.

V roce 1933 byl ustaven samaritánský odbor, o rok později zavedeno úrazové pojištění členů. První záznamy o práci s mládeží nacházíme v zápisech z roku 1934. Žákovský dorost byl utvořen ze žáků místní školy. Jako vedoucí byli jmenováni br. Stolín Fr.a Jan Čapek . Každý žák si musel přinést otcem podepsaný souhlas, že může cvičit v hasičském žákovském odboru.

Roku 1936 je hasičstvo zapojeno do cvičení protiletecké obrany, pomalu se řadí mezi polovojenské organizace, skládá se přísaha věrnosti republice a slib bezpodmínečného uposlechnutí rozkazu nadřízených.

Německá okupace v roce 1939 ochromila na dobu 6 let spolkový život.

Členové byli odváděni na práci do Říše. Výroční schůze v roce 1942 musela být povolena okresním úřadem, konala se za četnické asistence a volby byly zakázány úplně. Byl vydán zákaz kouření u požáru, podle kronikáře zbytečně, protože stejně nebylo co kouřit. Bez vyzvání se mohlo vyjíždět jen k požárům

vzdáleným maximálně 8 km.

První výborová schůze po válce byla svolána l0. června. Mladší členové navrhují zakoupit motorové vozidlo s přívěsem pro stříkačku. Toto přání se stalo skutečností až za několik let.

Zápis ze září roku 1947 dokumentuje falešný poplach. Sbor byl volán telefonicky k požáru lesa mezi Kněžnicemi a Cidlinou. Bylo vysláno družstvo s motorovou stříkačkou, to se vrátilo už z Košova. Po vyníkovi se pátralo, ale bezvýsledně. V tomto roce byla zakoupena hasičská siréna.

Hasiči shánějí peníze na zakoupení auta, pořádají bály, organizují sbírku mezi občany, místní honební spolek přispívá pěknou částkou, KNV v Liberci slibuje peníze. Roku 1950 je pořízeno první motorové vozidlo RN. Rok nato jsou již nároky spolku na materiál a pomůcky zařazeny do finančního plánu MNV. Provádějí se pravidelné preventivní prohlídky, po dobu žní se staví hlídky. Nařízen sběr lipového květu. Poznámka kronikáře: „Asi se někomu zdá, že máme málo práce."

V roce 1954 členové Jos. Bernard a J.Fajfr darovali dřevo, ze kterého byl postaven sušák na hadice. O rok později přebírá MJ ČSPO / Československého svazu požární ochrany/ patronát nad JZD v Nové Vsi, a oba subjekty sepisují o tomto kroku smlouvu. Požárníci pomáhají při žních a při výmlatu, ale také při asfaltování silnice v obci.

Od roku 1932 do roku 1956 psal kroniku František Čapek /čp. 75/.

V roce 1959 byla provedena výměna krytiny na hoření zbrojnici. Mnoho brigádnických hodin hasiči odpracovali na stavbě nového jeviště a stavbě kravína A. JZD koupilo přenosný agregát PS 8. Objednána pračka na hadice.

V roce 1961 výbor řešil otázku oblečení:" Do prvomájového průvodu půjdeme v civilu, nové vycházkové stejnokroje nemáme, staré se nedají užívat".

Na oblečení nezbylo, zato sbor dostal novou PS16. V akci Z se spravují mosty přes Popelku a zároveň se upravují vodní nádrže.

Program oslav 80 let trvání sboru: ranní budíček provedla hudba JZD, v 9 hod. byla zahájena členská schůze, následovalo čtení z kroniky a odevzdání čestných uznání. Po společném obědě a průvodu s hudbou hasiči předvedli různé způsoby hašení. „ K „másnici" jsme chtěli přesvědčit některé starší členy sboru, nakonec ji obsluhovalo několik místních šprýmařů v modrých podvlíkačkách." Oslavy byly zakončeny taneční zábavou.

Co přineslo další desetiletí ? Pořádají se plesy a zábavy, školí se děti i pracovníci v živočišné výrobě, probíhají preventivní prohlídky domů, čistí se studny, zasahuje se u požárů, opravuje se technika i zbrojnice, žňové hlídky jsou v pohotovosti. Požárníci cvičí, účastní se aplikačních cvičení, závodní družstvo má vynikající výsledky. Sbor získal novou stříkačku PS 12 a dvě krátkovlnné vysílačky. Mnoho hodin se odpracovalo při výstavbě koupaliště. Vážně se jedná o výstavbě nové požární zbrojnice. Hasiči těží kalamitní dříví, jezdí pro zlomkové cihly, shání kámen do základů.

V roce 1972 je položen základní kámen. Zbrojnice se bude stavět v akci Z tzn. svépomocí. 47 členů sboru se zavazuje odpracovat 1382 hodin. Nakonec jich bylo odpracováno mnohem víc. Budova byla slavnostně otevřena v roce 1974 při sjezdu rodáků. Josefu Kordíkovi byl předán odznak za příkladnou práci při řízení stavby zbrojnice. Sboru byl přidělen automobil Robur.

Další léta se vyznačují stále mnohotvárnou činností sboru: účastí při požárních zásazích v místě a okolí, na technickém výcviku, školeních, na požárnických soutěžích, při provádění preventivních prohlídek, konání brigád na údržbě techniky a zbrojnice, asistencí na zábavách a kulturních představeních, pořádání plesů a zábav, rozloučení se zesnulými členy, budování veřejně prospěšných zařízení v obci /školka, kulturní zařízení, vodovod/. Mnoho požárníků také patří mezi pravidelné darce krve. Novým fenoménem je pořádání výletů a zájezdů.

V roce 1990 vzniká Sdružení dobrovolných hasičů, které se stává právním nástupcem Svazu pořární ochrany ČSFR na území České republiky. 1. řádný sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se koná v červenci 1995. Základní organizační jednotkou SH ČMS se stává sbor, jehož členové jsou nazýváni hasiči, mezi sebou používají oslovení bratr, sestra.

Ohlédnutí za posledním desetiletím

Zásahy:

1998 - odchovna kuřat, stodola, 2x výjezd do Lomnice

1999 - kravín Bradlecká Lhota, požár na nádraží v obci

2001 - včelín v obci, včelín v Bradlecké Lhotě, les na rozhraní Nové Vsi a Bělé

2002 - stodola na Pohoří

2003 - požár mlýna v Lomnici

2004 - kontejner, pila, lesní podloží v obci

2005 - kůlna u fary v obci

2007 - kompostárna a les v Lomnici

odstraňování následků povodní, vichřic, sněhových kalamit aj.

Povodně: 1997 - výnos sbírky 59.000 Kč, zakoupení povodňových dluhopisů

2000 - výnos sbírky 71.000 kč, humanitární pomoc

- měsíční zásah v Lovosicích, sbor obdržel „Čestné uznání od hejtmana Libereckého kraje

Technika:

1997 - 2 dýchací přístroje

1999 - sboru darován starší PPS 12

2005 - převod skříňové Avie z HZS Libereckého kraje

2006 - přestavba Avie na zásahové vozidlo

7. září převedena z Jilemnice CAS 32 TATRA 148

2007 - 4 dýchací přístroje

Výstroj:

vycházková – aktivním členům pořízeny nové uniformy

zásahová - 5 nových zásahových obleků, boty, přilby

- pracovní soupravy

Pořádání soutěží:

2000 – okrsková soutěž

2001, 2002, 2003 – pohárové soutěže

2007 – okrsková soutěž

Stavební činnost:

2001- vybudování cvičiště za zbrojnicí

2003- dráty el. vedení u cvičiště dány do kabelu

2007 - příruční sklad

Družstvo žen:

1999 - 7. místo v okresním kole

2000 - 4. místo v seriálu soutěží okresního poháru

cena FAIR PLAY

2001 - 6. místo v okresním poháru

cena FAIR PLAY

družstvo soutěží stále, ale nemá již tak výrazné úspěchy a účastní se pouze několika závodů

2 členky mají od r.2003 rozhodcovské zkoušky

Družstvo mládeže:

2000 - ustaveno

2001 – 1. soustředění v Lánově

od 2006 účast v celostátní hře Plamen

6 letních táborů, 2 zimní soustředění

celoroční činnost

Absolvovaná školení:

velitel, strojníci, řidiči, nosiči dých. přístrojů

Aplikační cvičení: 1x ročně v Nové Vsi a v Lomnici, Žďár, Syřenov

Pravidelná kulturní činnost: Maškarní bál s dětským karnevalem, Mikulášská zábava /dříve Posvícenská/ , Posezení s dechovkou na Klepandě a u zbrojnice.

Výlety: 2x vinné sklepy na Moravě, tajný výlet s posezením a tancem /Zvičina/, středověká hospoda Dětenice.

Ostatní: 2002 – na zbrojnici umístěna soška sv. Floriána – patrona hasičů

- zakoupen hasičský prapor

2005 – pořízen slavnostní prapor sboru

Dlouhodobé úspěšné a společensky cenné působení Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi nad Popelkou zavazuje jeho členy i nadále naplňovat ušlechtilé poslání, které si vytkli naši předchůdci. Domníváme se, že naše dosavadní výsledky, podpora Obecního úřadu, pomoc našich sponzorů a sympatie našich příznivců a ostatních občanů tvoří spolehlivou základnu pro úspěšné vykročení sboru do dalších let.

listopad 2007 zpracováno podle archivních materiálů

V ROCE 2007 JSOU NEJDÉLE ČLENY SBORU

Jméno

od roku

Josef Krček

1953

Jan Schwarzer

1957

František Otmar

1958

Josef Rejman

1958

Josef Mizera

1959

Jaroslav Sochor

1959

Josef Ševců

1959

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V MINULÉM DESETILETÍ SE PŘIHLÁSILO

Rok

členů

1998 4
1999 11
2000 0
2001 16
2002 1
2003 2
2004 0
2005 9
2006 7
2007 7

 

Rok členů

1998 4

1999 11

2000 0

2001 16

2002 1

2003 2

2004 0

2005 9

2006 7

2007 7

Sbor má 126 členů z toho je 34 žen.

Průměrný věk 42,6

VĚKOVÉ SLOŽENÍ

Věk počet

do 18 let 20

do 30 let 19

do 40 let 14

do 50 let 22

do 60 let 22

do 70 let 21

nad 70 let 8

SOUČASNÝ VÝBOR

Jméno Funkce

Josef Mizera starosta

Stanislav Ševců jednatel, kronikář

Daniel Fišar velitel

Josef Pokorný strojník

Ing. Michaela Dohnalová hospodář

Dana Křepelková preventista

Yveta Knapová vedoucí mládeže

Hana Gotvaldová referentka žen

Milan Crha člen

Jiří Vojtíšek člen

Libor Schwarzer člen

Miroslav Sochor člen

Revizní komise: Jiřina Crhová

Miroslav Knap ml.

Martin Svoboda

SEZNAM ČLENU

Bičík Vlastimil Bičíková Alena Brendl Lubor

Brož Stanislav Cerman Vladimír Crha Josef

Crha Milan /251/ Crha Milan Crhová Jiřina

Čapek Bohumil Čapek Jan Čapek Josef

Damašek Pavel Dědeček Jan st. Dědeček Jan ml.

Dohnalová Michaela Ing. Dolenský František Dolenský Jiří

Dohnal Jakub Dont Petr Dontová Jana

Dušta Miroslav st. Dušta Miroslav Duštová Anna

Dušta Pavel Fejfar Miroslav Fejfar Zdeněk

Finger Jiří Fišar Jaroslav Fišar Pavel

Fišar Josef Fišar Petr Fišar Vladimír

Fišarová Hana Fišar Daniel Fišarová Yveta

Fišarová Naďa Fišarová Iveta Fišarová Veronika

Fišarová Marie Fučík Josef Fišarová Martina

Fendrych Martin Fendrych Petr Foltýn Daniel Frank Stanislav Golisová Grazyna Gotvaldová Hana

Gotvald Josef Gotvaldová Aneta Gotvald Ondřej

Grosman Vítek Horáčková Iveta Horáček Jakub

Jebavý Vladimír Křepelka Petr Křepelka Jan

Křepelková Dana Křepelková Petra Knap Miroslav JUDr.

Knap Miroslav Knapová Yveta Knapová Jana

Konopáčová Naďa Kordík Jiří Krček Josef

Matouš Josef Mašek Tomáš st. Mašek Tomáš ml.

Mizera Josef Mizerová Jarmila Mizerová Jaroslava

Moravec Josef Máková Anna Nosek Ladislav

Nosek Miloslav Novotný Jiří Novotný Václav

Otmar František Otmar Jiří Otmarová Božena

Paulů Josef Podzimek Miloslav Pokorný Josef st.

Pokorný Josef ml. Pokorný Martin Pokorná Jana

Rejman Josef Relich Zdeněk Ryšánek Luboš

Řehoř Petr Schwarzer Jan Schwarzer Libor

Sochor Milan Sochor Miroslav Sochor Jaroslav

Sochorová Františka Stránský Vladimír Stránský Tomáš

Stránská Věra Sucharda Jiří Svoboda Ladislav

Svoboda Martin Svoboda Jiří Syrovátka Vladimír

Staněk Adam Ševců Josef Ševců Stanislav

Ševců Vladislav Ševců Veronika Ševců Ondřej

Špicarová Marie Špidlen Jan Špidlenová Tereza

Špidlen Marek Šikýř Karel Tomášek Vladimír

Vejnar Otakar Vojtíšek Jiří st. Vojtíšek Jiří ml.

Zajícová Věra Zelenka Václav Zuzánek Václav st.

Zuzánek Václav ml. Zuzánková Libuše Zuzánková Michala

PŘEHLED VEDOUCÍCH FUNKCIONÁŘU SBORU OD JEHO ZALOŽENÍ

Starosta Velitel Jednatel

Jos. Lad. Mašek Jos. Hadinec Jos. Fučík

/1882 – 1884/ /1882 – 1883/ / 1882 – 1886/

Jan Čapek Ant. Vojtíšek Konstantin Sedláček

/1885 – 1890/ /1884/ /1887 – 1890/

Ant. Mizera Jos. Hadinec Josef Šulc

/1891 – 1915/ /1885 – 1896/ /1891 1893/

Jos. Mizera Petr Bičík Lad. Mizera

/1916 – 1919/ /1897 – 1916/ /1894 – 1901/

Fr. Fajfr Jaroslav Otmar Fr. Fajfr

/1920 – 1945/ /1916 – 1918/ /1902 – 1914/

A. Kroulík Josef Plechatý Ant. Křížek

/1946 – 1951/ /1919/ /1915/

Jan Sucharda Frant. Zelenka Jos. Plechatý

/1952- 1958/ /1920 – 1924/ /1916 – 1917/

Fr. Čapek Frant. Nosek Fr. Fajfr

/1959-1960/ /1925-1930/ /1918-1919/

Ant. Prášil Jos. Ševců Jar. Podzimek

/1961-1963/ /1931 – 1946/ /1920 – 1924/

Lad. Stránský Fr. Otmar Jan Sucharda

/1964 – 1966/ /1947 – 1955/ /1925 – 1938/

Jos. Kordík Jindř. Hillebrant Fr. Cerman

/1967-1982/ / 1956 – 1966/ /1939 – 1961/

Jar. Kunt Jos. Ševců Jar. Vašák

/1983 – 1990/ /1967 – 1987/ /1962 – 1965/

Josef Mizera St. Ševců Jos. Novák

/1991 – dosud/ /1988 – 1990/ /1966/

Jar. Fišar Ant. Podzimek

/1991 – 1994/ /1967-1983/

Vlast. Bičík Josef Mizera

/1995 – 2000/ /1984 – 1990/

Milan Crha Stanislav Ševců

/2001 – 2006/ /1991 – dosud/

Daniel Fišar

/2006 – dosud/

SOUČASNÁ ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Daniel Fišar Josef Pokorný Josef Matouš

Vladimír Fišar Milan Crha Martin Fendrych

Petr Fendrych Libor Schwarzer Ondřej Ševců

Tomáš Stránský Pavel Dušta Tomáš Mašek

 

Aktualizováno Pátek, 12 Srpen 2011 20:18