Pátek, 31 Bře 2023
Home Kultura Knihovna
Knihovna PDF Tisk Email
Napsal uživatel Administrator   
Neděle, 24 Červenec 2011 20:44

KNIHOVNA

 

knih knihy1

 

Knihovna má v Nové Vsi nad Popelkou dlouholetou tradici. Byla založena 30.ledna 1881 pod názvem "Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lomnice v Jičínsku". Spolková místnost byla tehdy ve školní budově a výpůjční hodiny se stanovily na nedělní odpoledne. Koncem roku 1890 měla knihovna už 1439 evidovaných svazků. Během let se několikrát stěhovala. Svoje místo našla v domě čp. 210 (Vítovi), v podkroví "obecňáku", dvakrát se stěhovala do Dědkovy vily, byla v základní škole. Až po dokončení kulturního domu získala konečně důstojné místo tam. Měnily se i názvy až k tomu dnešnímu - obecní knihovna. Měnili se i knihovníci:Antonín Mizera, Petr Fišar, Hana Vrabcová. Od ní převzal v roce 1975 roli knihovníka Jaroslav Koucký. Nyní fond knihovny čitá 6.180 svazků, 140 evidovaných čtenářů, za rok 2003 bylo vypůjčeno 1285 knih.

knih jk2Součást knihovny je také videotéka s filmy zachycujícími život v obci, které natočil Miloslav Malý. Občané mají možnost si také tyto kazety půjčovat Ale čtenářů stále ubývá, hlavně mládež zatím nenašla ten správný vztah k literatuře.

nves vl03

 

ZPRÁVA O VZNIKU ČTENÁŘSKÉHO SPOLKU V NOVÉ VSI

(Výňatek z "Protokoly a zprávy čtenářského spolku v Nové Vsi u Lomnice v Jičínsku")
zapsal Jos.J.Fučík

Zříditi spolek duševně vzdělávací v Nové Vsi bylo myšlenkou již několika mužů v různých dobách. Nejlépe hodil se k témuž účelu spolek čtenářský. byla tu založena před lety knihovna pro lid, než bohužel - nezbylo z ní nic jiného, než skříň pro knihy s nápisem "Novoveská knihovna" umístěná ve školní budově.

knih dipl1

Myšlenky vzdělávání lidu čtením ujal se na podzim minulého roku Josef Fučík, naleznuto vydatné podpory mravné i hmotné u pp. Jos. Lad. Maška, poslance na sněmu Českém a na říšské radě, našeho veleváženého občana a ob. staršího, vel. p. P. Jos. Klapálka, kooperátora, p. Ant. Vojtíška, ob. starosty a mn. j. - Dne 24.října 1880 odbývána byla v příčině té porada, v níž usneseno vydati provolání a poslati těm občanům, v nichž se již napřed souditi mohlo, že by ku novému spolku přistoupili. Provoláním tím sezváno bylo 128 občanů na 1/2 4. hod. odpolední 31. dne měsíce října ku všeobecné poradě v spolku. 72 podpisy pozvaných dosvědčily potřebu spolku; na schůzi té bralo )část asi 60 občanů, z nichž se 37 jako přítomných podepsalo. Schůzi té předsedal pan Jos. Lad. Mašek. Slovy srdečnými spůsobem srozumitelným vyložil důležitost spolčování, při čemž poukázal na to, že mnohem menší osady mají již nějaký spolek. Vyložil dále potřebu spolku čtenářského v obci zdejší. Proti zařízení spolku nebyl nikdo. Aby pak byl všem znám účel spolku a prostředky k dosažení jeho, jakož i práva a povinnosti jednotlivých členův, přečetl Jos. Fučík návrh stanov. Stanovy ty byly ve svém všeobecném rázu přijaty, rovněž vysvětlivky a dodatky.

nves vl03

Zvláštnímu komité bylo uloženo zasaditi se o úřední schválení stanov. K návrhu p. předsedově zvoleni byli aklamací pp. Ant. Vojtíšek, starosta, Jos. Lad. Mašek, Jan Mizera (č. 162) a Ant. Crha, ob. starší kooperátor p. P. Jos. Klapálek a ml. učitel Jos. Fučík.

nves vl03

Zakládající výbor měl svou prvnou schůzi 3. dne měsíce listopadu 1880, ve které ujednal se o jednotlivostech stanov. Stanovy ty byly v 5 opisech poslány ku schválení. Dne 11. prosince došel nás od sl. c. k. okr. hejtmanství v Semilech následující dopis:

Číslo 8188
" Panu Antonínu Vojtíškovi
obecnímu starostovi a soudruhům v Nové Vsi!

Vysoké c. k. místodržitelství v Praze rozhodnutím ze dne 2.prosince 1880 č. 71009 ráčilo zaražení nepolitického spolku pod jménem "Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lomnice" v základě §4 et 6.zákona spolčovacího daného 15.listopadu 1867 č. 134 z. ř. zakázati, poněvadž v předložených stanovách žádná ustanovení o spůsobu platných usnesení valné hromady vyjma případ rozejítí se spolku a smírčí soud /: §25 :/ obsažena nejsou a také ničeho obmyšleno není pro ten případ, kdyby starosta spolku sám byl ve sporu a sváru, který má smírčí soud vyrovnati, anebo co předseda výboru ve sporu se nalézajícího, byl zúčastněn, ve kterýchž případech jemu volba vrchníka smírčího soudu ponechána býti asi nemůže.
Z toho Vám dávám vědomosť s doložením, že máte na vůli ponecháno z vyhlášeného zákazu k vysokému c. k. ministerstvu vnitra v 60 dnech se odvolati, anebo ve smyslu výtek opravené stanovy opět předložiti. Čtyry stejnopisy předložených stanov vracím, připomínaje, že pátý stejnopis vysoké c. k. místodržitelství k úřední potřebě zadrželo.
V Semilech, dne 9.prosince 1880.
C.k. okresní hejtman:
Hawle"

nves vl03

Zatímní jednatel psal u věci té ihned p. Jos. L. Maškovi, tehdáž právě ve Vídni dlícímu, načež bylo usneseno stanovy ve smyslu tohoto přípisu doplniti a v nových 5 opisech ku schválení dodati. Tak stalo se 20. dne měsíce prosince. Výlohy na kolky (4 zl. 1 zl. od psaní 3 opisů) daroval p. Jos. Lad. Mašek, ostatních 7 opisů opatřil Josef Fučík.
14.dne m. ledna došlo pak povolení spolku:

Číslo 350
"Panu Antonínu Vojtíškovi,
obecnímu starostovi a zatímnímu
předsedovi "Čtenářského spolku" v Nové Vsi!

Vysoké c.k. místodržitelství v Praze vynesením ze dne 4.ledna 1881 č. 79071 ráčilo oznámené zaražení nepolitického spolku pod názvem "Čtenářský spolek v Nové Vsi u Lomnice v Jičínsku" dle předložených stanov povoliti. Jeden stejnopis stanov vydává se Vám s doložením, že pakli vysvědčení svého právního býtí sobě opatřiti chcete, musíte oň dle §9 zákona spolčovacího daného 15.listopadu 1867 na 50 kr. kolku žádati a stanovy zlatovým kolkem opatřené k žádosti přiložiti. Zároveň odesílám dva vzory k tomu cíli, abyste tiskopis I hned po ustavení spolku ve všech rubrikách řádně vyplnili a sem předložili; tiskopis X zůstane v uložení spolku a bude dle téhož vzoru spolek každoročně zprávu o činnosti podávati vždy za prošlý rok sluneční.
Také volba hodnostářů dle stanov spolku musí tři dni napřed zde býti oznámena, jakož také jména zvolených hned po volbách sem písemně podaná.
V Semilech,
12.dne m. ledna 1881
C.k. okresní hejtman:
Hawle"

nves vl03

Zpráva o povolení spoku jakož i pozvání ku přistupování do spolku a ku příští prvé valné hromadě byla 14. dne m. ledna sepsána a jednotlivcům zaslána.
Zakládající výbor obrátil se na jednotlivé knihkupce, aby dle možnosti přispěli milodary ku knihovně, kteráž zařízena býti měla. Pp. Fr. A. Urbánek v Praze věnoval 40, Fr. Šimáček v Praze 12, K. Vačlena v Ml. Boleslavi 4 knihy a I. Vilímek v Praze 7 spisů, začež jim písemné díky zaslány byly. P. Jan Pašek v Jičíně ochotně slíbil nejprvé vyhověti žádosti té, než bohužel, nedostál dosud danému slibu. Pp. I. L. Kober a Jan Otto v Praze slíbili dáti srážku. Vel.p. P. Jos. Klapálek věnoval knihovně 14 (=23 spisy) a ml. uč. Jos. J. Fučík 17 svazků. Paní Alb. Mašková, choť poslance, položila vklad 10 zl. jménem "Čtenářského spolku" do "Zlaté knihy" v Písku. Sl. ob. výbor v Nové Vsi povolil 26.listopadu ku žádosti zakládajícího výboru 20 zl. z obecní pokladny ku účelům spolku. Na nový rok provozovali zdejší ochotníci "Bratří" a "První nebožtík"; čistý výtěžek 10 zl. 35 kr. byl nám též odevzdán. Mimo to supořádal Jos. Fučík tombolu, jejíž čistý výtěžek obnáší 18 zl. 10 kr. Dary do výher této tomboly přispěly následující dámy a páni: Albina Mašková, choť z. a ř. poslance, Filipina Maškova z č. 66, Marie Císařova č. 123, Justina a Anna Stránských č. 57, Eleonora Mizerova č. 115, Františka Matoušova č. 119, Marie Mizerová (švadlena) č. 183, Františka Zelinková, choť učitele, Františka Bernardova č. 56, Albina Mládková č. 62, Anna Řepkova č. 60, rodina Ottmarova, d.p. P. Jos. Doubrava, farář, vel.p. P. Jos. Klapálek, Jos. Hadinec č. 67, K. Sedláček č. 55, Jos. J. Fučík, Ant. Vojtíšek č. 58, Fr. Bernard č. 41, Jan Pokorný č. 81, Nosek č. 73, vesměs v Nové Vsi, pak Truhlářová, Marie Slavíkova, Justina Crhová, Anna Láskova a Marie Doubravských v Lomnici.
Knih koupilo se za 10 zl. 16 kr.; vazba stála dosud 12 zl. 15 kr. Výlohu na památní knihu (6zl.30kr.) zapravil Jos. Fučík

Protokol sepsaný o první valné hromadě "Čtenářského spolku" v Nové Vsi 30.dne měsíce ledna 1881 ve 3 1/2 hod. odpoledne Josefem J. Fučíkem
1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana

nves vl03

VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 1. Z místní knihovny má právo si půjčovat každý občan ČR po předložení občanského průkazu.
 2. Čtenář svým podpisem na přihlášce potvrzuje, že se seznámil s výpůjčním řádem, že jej bude dodržovat
 3. Mládeži do 14 let se půjčuje pouze dětská literatura. Přihlášku podepíší rodiče, kteří svým podpisem souhlasí, aby dítě navštěvovalo knihovnu. Rodiče nesou zodpovědnost za vypůjčené knihy svého dítěte.
 4. Čtenář je povinen informovat knihovnu ihned o změně bydliště, okamžitě hlásit infekční choroby v rodině - po dobu infekčního onemocnění se knihy čtenářům nepůjčují.
 5. Knihovna vystaví každému čtenáři "Čtenářský průkaz" zdarma. Za ztrátu průkazu zplatí čtenář 5,- Kč.

  Poplatky za půjčování:
  2,- Kč - 1 ks knížky s poř. č. pro dospělé a naučná
  0,50 Kč - 1 ks knížky s poř. č. pro mládež
  1,- Kč - 1 ks časopisu
  Knihovník může u atraktivních knižních titulů a časopisů zvýšit poplatek za vypůjčení až na 5,- Kč.
  Může také zkrátit výpůjční lhůtu na 1 týden.
 6. Výpůjční lhůta u knih i časopisů je 1 měsíc. Po uplynutí výpůjční lhůty může být výpůjčka na žádost čtenáře prodloužena (není-li kniha žádána jiným čtenářem). Po uplynutí výpůjční lhůty zasílá knihovna upomínku: 1. upomínka - 10,- Kč 2. upomínka - 30,- Kč 3. upomínka - 50,- Kč Nevrátí-li čtenář knihy po 3. upomínce do 14 dnů, budou knihy nebo jejich hodnota vymáhány, včetně vzniklých výloh, občanskoprávním řízením.
 7. Každý čtenář obdrží doklad o zaplacení poplatků.
 8. Čtenář je povinen hlásit před odchodem z knihovny zjištěné poškození knihy, jinak se vydává v negezpečí, že poškození bude hradit sám.
 9. Ztracenou nebo poškozenou knihu vinou čtenáře uhradí čtenář stejným zachovalým výtiskem nebo poskytne úhradu ve výši pořizované ceny ztracené knihy.
 10. Čtenář nemá právo půjčovat knihy vypůjčené z místní knihovny dále svým známým apod.
 11. Právo půjčovat si knihy zaniká: a) odhlásí-li se čtenář sám
  b) porušuje-li soustavně výpůjční řád
  c) po dobu trvání nakažlivé choroby
 12. Požaduje-li čtenář knihu, kterou knihovna nemá ve svém fondu, zajistí výpůjčku z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Schváleno v obecním zastupitelstvu dne 2.března 1995

Za OZ: František Špicar, starosta
Za MLK: Jaroslav Koucký, knihovník

 

Aktualizováno Pondělí, 01 Srpen 2011 19:47